มา อ่าน โน๊ต ดนตรี
เพลงอะไรเอ่ย?

เพลง 1: E E 2E, E E 2E, E G C D, 4E, F F 2F, E E 2E, E D D E, 2D 2G, E E 2E, E E 2E, E G C D, 4E, F F 2F, E E 2E, G G F D, 4C

เพลง 2: G G D D, E E 2D, C C B B, A A 2G, D D C C, B B 2A, D D C C, B B 2A, G G D D, E E 2D, C C B B, A A 2G

=น่ารู้=

  เสียง(โน๊ต)ดนตรี(สากล) มี ๑๒ เสียง เรียกกันจาก เสียงต่ำ ไป เสียงสูง ว่า C, C♯ (ซีช๊ารป หรือ D♭ ดีแฟลต), D, D♯ (E♭), E, F, F♯ (G♭), G, G♯ (A♭), A, A♯ (B♭) ชื่อเหล่านี้ ใช้ในระดับเสียง(octave อ๊อกเทฟ)ต่างๆด้วย ระดับเสียงที่ใช้มาก คือ Treble (Octave 4) และ Bass (Octave 3). เสียงที่ใช้ในการฝึกออกเสียง และฟัง ให้คุ้นเคย มี ๘ เสียง ใน octave 4 คือ C, D, E, F, G, A, B, C (หรือ Do โด่, Ray เร, Me มี, Far ฟา. So โซ้. La ล้า, Tea ที้, Do โด๊ - ดังที่ได้ยินใน The Sound of Music).

  เสียงดนตรี มีวิธีเขียน เป็น เครื่องหมาย เรียกว่า Note (โน๊ต) บน เส้นขนาน ๕ เส้น ที่เรียกว่า Staff (ซ่ะตาฟ หรือ Stave) อย่างที่เห็นข้างบนนี้ ♩ เรียกว่า quarter note มีเสียงยาว ๑ วินาที อยู่บนเส้น เส้นหนึ่ง หรือ ระหว่าง ๒ เส้น หรือ ต่ำกว่า หรือ สูงกว่า เส้น staff ๕ เส้น ที่มีสีต่างๆ ตามเสียง และชื่อเสียง(ซ้ายมือสุด) ทั้ง ๒ ระดับ คือ Treble (Octave 4 มี 𝄞 กำกับ) และ Bass (Octave 3 มี 𝄢 กำกับ) เพื่อช่วยในการจำชื่อเสียง บางทีก็จำ โน๊ตบนเส้น Treble clef ว่า Every Good Boy Does Fine (และจำโน๊ต ในช่องระหว่างเส้น ว่า F-ACE) และ จำ โน๊ตบนเส้น Bass clef ว่า Good Boy Does Fine Again (และจำ โน๊ต ในช่องระหว่างเส้น ว่า ACE-G).

  เสียงโน๊ต C♯ (ซีช๊ารป หรือ D♭ ดีแฟลต), D♯ (E♭), F♯ (G♭), G♯ (A♭), A♯ (B♭) คือ เสียงระหว่างโน๊ต ๒ ตัว เช่น C♯ หรีอ D♭ จะสูงกว่า C แต่ต่ำกว่า D โน๊ตเหล่านี้คือ พวกแป้นดำ บนเปียโน จะเขียน ♯ (♭) กำกับไว้ข้างหน้าโน๊ต เช่น ♯♩ (♭♩) หรือ เขียนชื่อโน๊ต เช่น D♯ (E♭) ไว้ เหนือ (หรือ ใต้) ♩ เราจะยังไม่ฝึกอ่านโน๊ตเหล่านี้

  โน๊ตอีกชุดหนึ่ง เช่น 𝄻   𝄼   𝄽 (quarter rest) 𝄾   𝄿 ... ใช้บอกให้ หยุดร้อง เงียบ ไม่ทำเสียงใดใด เป็นเวลานาน... เราควรฝึกโน๊ตเหล่านี้