เขียน ก ข

เลือก แล้วลากไปใส่ กล่องเขียว
กด เก็บคำ ที่เขียนได้